Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμιση λεβητοστασίων για την λειτουργία θέρμανσης με Φ. Αέριου του Δήμου Ρήγα Φεραίου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, στη προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση λεβητοστασίων για την λειτουργία θέρμανσης με Φ. Αέριου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ. αριθμ 37/2017 μελέτη με αρ. πρωτ. 9342/30.10.2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για μέρος της προμήθειας  α)Δημαρχείο, β)Γυμνάσιο Βελεστίνου,  ή τη συνολική προμήθεια.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 9.197,52 € με ΦΠΑ 24% , είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 10.6262.01 και προέρχεται από Έσοδα του Δήμου.

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 μμ. στο πρωτόκολλο του  Δημαρχείου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο πεζόδρομο Ρήγα Φεραίου 66 στο Βελεστίνο

Για να δείτε την τεχνική έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προυπολογισμό πατήστε εδώ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΝΑΣΙΚΑΣ