Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών

Αντιδήμαρχος θεμάτων Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κ. Ευάγγελο Γιαννακό  , με θητεία από 1-3-2018 έως και 31-8-2019  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

 

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού

– μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

-την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Επικοινωνία:

Tο γραφείο του Αντιδημάρχου βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ.

Διεύθυνση υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών
Προϊστάμενος: Καραμπέρης Ευάγγελος
Το γραφείο του βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24253-50229