Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας Κοινωνικής Προστασίας,  έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κος Νικόλαος Πρίντζος   με θητεία από 1-9-2017 έως και 31-8-2019, με αρμοδιότητες :

  1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Φερών .

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.

– τη λειτουργία των ΚΕΠ.

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

2.Την εποπτεία και ευθύνη Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

– θέματα παρακολούθησης, σχεδιασμού, συντονισμού και εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών.

– θέματα εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.

– θέματα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

 

3. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων Παιδείας – δια βίου Μάθησης και πολιτισμού 

 

Επικοινωνία:
Το γραφείο του Αντιδημάρχου βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24250-24017
Διεύθυνση υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου: Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας