Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας

  

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κ.  Σταύρος Χατζής, με θητεία από 1-9-2017 έως και 31-8-2019 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.

– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραμιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου.

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Επικοινωνία:
Το γραφείο του Αντιδημάρχου βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ: 24253-50230
Διεύθυνση υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου:
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθύντρια: Κατσιούρα – Στούκα Αποστολία
Το γραφείο της βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24253-50226