Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει οριστεί από τον Δήμαρχο ο κος Απόστολος Ρομφαίας με θητεία από 1-9-2017 έως και 31-8-2019, με αρμοδιότητες:

 1.την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
– του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

– του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων

– του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Φερών.

– την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στο τμήμα αρμοδιότητάς του.

– την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

– τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

2.Επί Οικονομικών θεμάτων :

– την εποπτεία και ευθύνη των: Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Επικοινωνία:
Το γραφείο του Αντιδημάρχου βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24253-50220
Διεύθυνση υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου: Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης
Προϊσταμένη: Τσεπελίδη Σωτηρία
Το γραφείο της βρίσκεται στο Βελεστίνο, τηλ. 24253-50218